MISSIÓ

La Fundació Bet-san treballa per oferir una atenció integral i personalitzada a les persones grans en situació de dependència per tal de millorar el seu benestar i fomentar la seva autonomia mitjançant uns serveis i prestacions de qualitat.

VISIÓ

L’actuació de la Fundació es dirigeix cap a l’atenció especialitzada i la sensibilitat vers les necessitats de les persones, en un marc permanent d’innovació, transparència i millora.

VALORS

 • La persona com a eix central de la intervenció des dels principis d’igualtat, respecte, dignitat i promoció de l’autonomia.
 • L’amabilitat en el tracte i la formació continuada dels nostres professionals.
 • El treball en equip.
 • La promoció de la participació de la persona i dels seus familiars.
 • La promoció del voluntariat i el foment de les relacions amb l’entorn, potenciant aliances amb altres entitats del sector.
 • L’atenció a l’espiritualitat de les persones ateses des d’una inspiració cristiana.

Patronat

Estem Compromesos amb el Benestar dels nostres Usuaris, Famílies i Professionals.

TREBALLEM EN EQUIP!

Qualitat

Des del Patronat i la Direcció de la Fundació BetSan, apostem decididament per l’ ATENCIÓ DE QUALITAT que es defineix en la norma UNE EN ISO 9001 i ens comprometem al compliment dels requisits legals i reglamentaris aplicables al servei i a l’organització amb el propòsit de millorar de forma contínua l’eficàcia del sistema de gestió de qualitat i la satisfacció dels nostres usuaris i professionals.

Apostem per la Qualitat des de:

Les nostres pràctiques s’han d’unificar en un mateix codi de conducta que fomenti l’amabilitat en el tracte, l’honestedat, l’equitat, l’escolta activa i la transparència sempre tenint en compte les necessitats integrals de cada persona.
Volem desenvolupar actuacions innovadores i viables, que puguin pal·liar els problemes dels nostres usuaris i respondre als reptes que es puguin presentar en el futur.

La Fundació desenvolupa una política de recursos humans basada en el respecte a les persones i l’equip humà com a eix central.

Volem fomentar l’entusiasme i la motivació, en un ambient positiu, que proporcionen el treball en equip, l’aprenentatge continuat i la participació de tots plegats en les nostres activitats diàries i en els nous projectes, volem promoure la integració de les persones i de les seves aportacions.

La nostra societat i les persones amb dependència presenten augment de problemàtiques socials i familiars, així, des de Betsan, volem donar resposta amb professionalitat, empatia i oferir noves oportunitats, tot promovent la millora de la nostra infraestructura (entorn intern) i la participació, coordinació i treball en xarxa amb els serveis comunitaris (entorn extern): Serveis Socials i Sanitaris, Entitats del Sector, Associacions de Veïns, Centres Educatius, entre d’altres.

La voluntat per impulsar pràctiques socialment responsables seguint criteris de coherència a nivell social , econòmic i mediambiental.

El principi que ens motiva és fomentar la Justícia  i el Model d’Atenció Centrada en la Persona, que busca harmonitzar l’organització amb les preferències i desitjos de les persones que necessiten atenció i cura. Volem aplicar una política per garantir una igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones en els diferents aspectes relacionats amb el treball (accés a l’ocupació, condicions laborals, promoció interna, reconeixement a la feina feta, salut laboral, entre d’altres) tot oferint  eines per a la cohesió social i  la presa de decisions basades en criteris d’objectivitat.

Volem afavorir un ús no discriminatori del llenguatge i comunicació corporativa per la prevenció de l’assetjament sexual, laboral i moral.
Volem promoure una política d’igualtat d’accés a tots els serveis entre els nostres usuaris i famílies
Volem treballar amb Qualitat a partir de la concepció de la Residència i Centre de dia Betsan com:

 • Un espai de treball i de convivència entre les preferències de les persones ateses i el treball protocolaritzat i organitzat.
 • Un espai d’atenció assistencial de qualitat.
 • Un espai de vida dels residents i usuaris del centre de dia, així com dels seus familiars.
 • Un espai de foment de la transparència i participació de la persona, la família i els professionals.
 • Un espai de responsabilitat social i d’igualtat d’oportunitats

Història

La Residència Bet-san va ser inaugurada el 26 d’octubre de 1969 pel pastor Samuel Capó i Ferrer, el qual havia estat el seu principal impulsor.

Durant molts anys aquest pastor havia anat creant consciència entre els membres de l’Església Evangèlica de Catalunya sobre la necessitat de crear una llar on els cristians evangèlics i les persones grans sense recursos poguessin anar a viure els seus darrers anys.

Amb l’esforç del poble evangèlic es va arribar a comprar un terreny amb una petita casa en el barri del Raval de Sta. Coloma de Gramenet (Barcelona). Al principi, va servir de temple per a la nova església de la ciutat i més tard amb l’ajuda de l’obra Gustav Adolf Werk d’Alemania es va arribar a construir una residència amb una capacitat per a 45 persones.

L’any 1974 van arribar unes membres de comunitats protestants de Galícia que es van dedicar íntegrament i de manera voluntària a portar a terme totes les tasques que eren requerides pel bon funcionament del centre.

Al 1998 es va solicitar i aconseguir la col·laboració amb l’ICASS, a partir de la qual tot el centre va adquirir un equip humà més professionalitzat e interdisciplinari.

Degut a la necessitat del moment, al 2001, després de reformes i ampliacions al centre, es va obrir el servei de Centre de dia.

L’any 2007 es van realitzar remodelacions en la primera planta del centre aconseguint la creació d’una unitat especialitzada en l’atenció a les persones amb demència.

Desde la seva fundació, la residència ha estat dirigida per:
 • Raquel Casals (1969 – 1979)
 • Olga Ferrer (1979 – 1995)
 • Ana Mª Braña (1995 – 1998)
 • Elisabeth Mesa (1998 – 2002)
 • Encarna C. Rubio (2002 – 2007)
 • Cristina Ruiz (2007 – 2015)
 • Encarna Corral (2015 -)
El Patronat de la Institució ha estat presidit per:
 • Samuel Capó (1969 – 1985)
 • Joaquim Raduà (1985 – 1998)
 • Joel Cortés (1999-)