Qualitat

SOLUCIONES

 

 

Des del Patronat i la Direcció de la Fundació BetSan, apostem decididament per l’ ATENCIÓ DE QUALITAT que es defineix en la norma UNE EN ISO 9001 i ens comprometem al compliment dels requisits legals i reglamentaris aplicables al servei i a l’organització amb el propòsit de millorar de forma contínua l’eficàcia del sistema de gestió de qualitat i la satisfacció dels nostres usuaris i professionals.

 

Apostem per la Qualitat des de:

  • El Compromís amb els nostres usuaris (residents, famílies i usuaris de centre de dia)

Les nostres pràctiques s’han d’unificar en un mateix codi de conducta que fomenti l’amabilitat en el tracte, l’honestedat, l’equitat, l’escolta activa i la transparència sempre tenint en compte les necessitats integrals de cada persona.
Volem desenvolupar actuacions innovadores i viables, que puguin pal·liar els problemes dels nostres usuaris i respondre als reptes que es puguin presentar en el futur.

  • El Compromís amb els nostres professionals

La Fundació desenvolupa una política de recursos humans basada en el respecte a les persones i l’equip humà com a eix central.

Volem fomentar l’entusiasme i la motivació, en un ambient positiu, que proporcionen el treball en equip, l’aprenentatge continuat i la participació de tots plegats en les nostres activitats diàries i en els nous projectes, volem promoure la integració de les persones i de les seves aportacions.

  • El Compromís vers el nostre entorn

La nostra societat i les persones amb dependència presenten augment de problemàtiques socials i familiars, així, des de Betsan, volem donar resposta amb professionalitat, empatia i oferir noves oportunitats, tot promovent la millora de la nostra infraestructura (entorn intern) i la participació, coordinació i treball en xarxa amb els serveis comunitaris (entorn extern): Serveis Socials i Sanitaris, Entitats del Sector, Associacions de Veïns, Centres Educatius, entre d’altres.

  • El Compromís amb la responsabilitat social i la igualtat d’oportunitats

La voluntat per impulsar pràctiques socialment responsables seguint criteris de coherència a nivell social , econòmic i mediambiental.

El principi que ens motiva és fomentar la Justícia  i el Model d’Atenció Centrada en la Persona, que busca harmonitzar l’organització amb les preferències i desitjos de les persones que necessiten atenció i cura. ( M.t. Mtz. Volem aplicar una política per garantir una igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones en els diferents aspectes relacionats amb el treball (accés a l’ocupació, condicions laborals, promoció interna, reconeixement a la feina feta, salut laboral, entre d’altres) tot oferint  eines per a la cohesió social i  la presa de decisions basades en criteris d’objectivitat.

Volem afavorir un ús no discriminatori del llenguatge i comunicació corporativa per la prevenció de l’assetjament sexual, laboral i moral.
Volem promoure una política d’igualtat d’accés a tots els serveis entre els nostres usuaris i famílies
Volem treballar amb Qualitat a partir de la concepció de la Residència i Centre de dia Betsan com:

  • Un espai de treball i de convivència entre les preferències de les persones ateses i el treball protocolaritzat i organitzat.
  • Un espai d’atenció assistencial de qualitat.
  • Un espai de vida dels residents i usuaris del centre de dia, així com dels seus familiars.
  • Un espai de foment de la transparència i participació de la persona, la família i els professionals.
  • Un espai de responsabilitat social i d’igualtat d’oportunitats